تعرفه و کارمزد

 

کارمزد بانکی درگاه روناکس پال صفر درصد می باشد.

^